vp.

to become electric, electrified.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ելեկտրանամ
դու ելեկտրանաս
նա ելեկտրանայ
մեք ելեկտրանամք
դուք ելեկտրանայք
նոքա ելեկտրանան
Imparfait
ես ելեկտրանայի
դու ելեկտրանայիր
նա ելեկտրանայր
մեք ելեկտրանայաք
դուք ելեկտրանայիք
նոքա ելեկտրանային
Aoriste
ես ելեկտրացայ
դու ելեկտրացար
նա ելեկտրացաւ
մեք ելեկտրացաք
դուք ելեկտրացայք
նոքա ելեկտրացան
Subjonctif
Présent
ես ելեկտրանայցեմ
դու ելեկտրանայցես
նա ելեկտրանայցէ
մեք ելեկտրանայցեմք
դուք ելեկտրանայցէք
նոքա ելեկտրանայցեն
Aoriste
ես ելեկտրացայց
դու ելեկտրասցիս
նա ելեկտրասցի
մեք ելեկտրասցուք
դուք ելեկտրասջիք
նոքա ելեկտրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ելեկտրանար
դուք մի՛ ելեկտրանայք
Impératif
դու ելեկտրացի՛ր
դուք ելեկտրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ելեկտրասջի՛ր
դուք ելեկտրասջի՛ք