s.

proceeding, emanation.

s.

Ելումն. բղխումն. եւ Ծաւալումն, վերելք, եւ այլն.

Պատճառ միոյն ծննդեամբ, եւ միւսոյն՝ ելողութեամբ. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Ա։)

Ծնունդն, եւ ելողութիւնն. (Լմբ. իմ.։)

Աւետաբեր յարութեանն եղեալ՝ զանդրանկին ի մեռելոց զելողութիւնն քարոզեաց. (Ճ. ՟Թ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ելողութիւն ելողութիւնք
accusatif ելողութիւն ելողութիւնս
génitif ելողութեան ելողութեանց
locatif ելողութեան ելողութիւնս
datif ելողութեան ելողութեանց
ablatif ելողութենէ ելողութեանց
instrumental ելողութեամբ ելողութեամբք