s.

consecration of a church.

s.

Կարգաւորութիւն օրհնելոյ զնորաշէն եկեղեցի. (Մաշտ.։)

Յաղագս եկեղեցօրհնեաց կարգաց, թէ զի՛նչ է խորհուրդն. (Սիւն.։)