int.

oh !

մջ.

Ե՛Հ ԵՀԷ՛.. առաւել ռմկ. իբր Ո՛հ. ո՛վ. Թր. քեր. ուր կոչի եւ մակբայ մոլութեան, այսինքն մոլեգնութեան գուշակաց կամ աստուածարելոց.

Ե՛հ, զիա՞րդ կորեաւ։ Ե՛հ, կամ ո՛հ, որ եթող զուսումն մանկութեան. (Երզն. քեր.։)

Իսկ որ դնի.

Եհէ՛, իսկ արդ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 36.) ի յն. լոկ ասի, արդ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղեհամ

Ամեհաբար

Ամեհեմ, եցի

Ամեհի, հւոյ, հեաց

Ամեհութիւն, ութեան

Ամենադժպատեհ

Ամենադից մեհեան

Անպատեհ, ից

Անպատեհութիւն, ութեան

Անվեհեր

Անվեհերութիւն, ութեան

Բարեհաճիմ, ճեցայ

Բարեհաճոյ

Բարեհաճոյանամ, ացայ

Բարեհաճութիւն, ութեան

Բարեհամ, աց

Բարեհամբաւ

Բարեհամբաւեմ, եցի

Բարեհամբաւութիւն, ութեան

Բարեհամբոյր

Voir tout