cf. Իւղ.

Տ. իւղ։ ԵՂ 2 (ի կամ ոյ, ում.) ա. Արմատ Եղանելոյ, որպէս Եզական. γενητός

Ո՛վ նոր խառնումն սքանչելի, անեղ ընդ եղումն, կուսութիւն եւ ծնունդ ի քեզ ներգործի մա՛րիամ, ուրախ լեր. (Տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբեղաթաղ

Աբեղայ, ից

Աբեղայական

Աբեղայաճաշ

Աբեղայութիւն, ութեան

Աբեղեան

Աբեղութիւն, ութեան

*Աբեղուկ

Ագաթանգեղոս, ի, սիւ

Ադոնիբեղեկ, կայ

Ազատքեղ

Ազգակեղծ

Ախաւեղագէս

Ահեղ, ի, ից

Ահեղաբար

Ահեղագոչ

Ահեղակերպ

Ահեղահրաչ

Աղբեղէն, ղինի, նաց

Աղեղն, ղան, ղանք, ղանց

Voir tout