adj.

created, made.

adj. s.

γενητός factus, creatura Եղեալ կամ գոյացեալ ի ժամանակի. արարած. ստեղծուած. եւ Արարածական. ստեղծած, ոչնչէ եղած.

Եղականիս բնութեան գտցի արարիչ։ Ի վերայ եղականացս՝ փոփոխումն ասելով. (Կիւրղ. գանձ.։)

Մարմին եղեալ ի փրկութիւն եղականացս. (Շար.։)

Չէ՛ր հնար եղական բնութեան զեղական ազատել, այլ միայն անեղ արարչին. (Խոսր. պտրգ.։)

Բարձրեալն քան զերկրաւորս, անստեղծն քան զեղականս. (Նար. ՟Ծ՟Գ։)

Մերթ՝ Եղեալ կամ լեալ գոլ.

Երանութեանց արժանանան, որք տեսանեն զայս՝ եղական. (Շ. ապիրատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անեղական

Գեղականութիւն, ութեան

Գոյեղական

Եղականապէս

Եղականացուցանեմ, ուցի

Հեղական

Մեղական

Յեղական

Ներմեղական

Ուղեղական

Պեղական

Տեղական

Voir tout