adj.

dwelling in places planted with reeds or canes.

adj.

ԵՂԵԳՆԱԲՆԱԿ կամ ԵՂԷԳՆԱԲՆԱԿ. Բնակեալն ի շամբս եղեգանց.

Ընթացեալ յեղեգնաբնակ երամէն գազանացն միջոյ. (Ագաթ.։)

Սնուցանէ զեղէգնաբնակ ազգս աքարաց. (Փարպ.։)