adj.

that casts, produces drizzling rain.

adj.

Արկօղ կամ բերօղ զեղեամն.

Օդք եղեմնարկուք։ Յեղեմնարկու օդոց։ Եղեմնարկու հողմն կամ սառնամանիք. (Խոր. ՟Գ. 68։ Ճ. ՟Ա.։ Սիսիան.։ Ճշ.։)