bot. s.

nettle;
մշտան —, indigo;

bot.

եղճի սերմն, ivy.

s.

κνίδη, κνίς, ἁκαλήφη urtica. գրի եւ ԵՂԻՆՋ. ասի եւ իբր ռմկ. Աղինճ, Աղիճ, Աղիջ, Աղիջիկ, Եղիճիկ, Եղեճուկ. Խոտ, որոյ տերեւքն ի մի կողմն լի են մանր եւ բարակ սայրասուր փշովք.

Փոխանակ ցորենոյ բուսցի եղիճ. (Յոբ. ՟Լ՟Ա. 40։)

Դժնիկն եւ տատասկն եւ եղիճն. (Ագաթ.։)

Փոխանակ դժնկին նոճ ելցէ. սիմաքոս փոխանակ դժնկին եղիճ ասէ. (Ոսկ. ես.։)

Խլեմ զեղիճն, եւ տատասկ տնկեմ.

Եղիճ, որ է տեսակ մեղաց. (Նիւս. երգ.։)

ԵՂԻՃ. ըստ յն. է եւ Խեցեմորթ ինչ ծովու։ (Գաղիան.։)

ԵՂՃԻ ՍԵՐՄՆ. որպէս յն. ἔλιξ Ազգ բաղեղան կամ պատատուկի. (Գաղիան.։)

ՄՇԿԱՆ ԵՂԻՃ, կամ ԵՂԻՆՋ. որպէս Լեղակ։ (Գաղիան.։)

Իսկ ի Բժշկարանի, ԵՂԻՃԿԻ ՏԱԿ կամ ԱՂՋԿԻ ՏԱԿ, մեկնի՝ Խուպազի։