s.

destruction;
refutation;

adj.

spoilt, corrupted, misshapen, bad;

adv.

— զեղծ, disorderly, confusedly.

s.

Եղծանելն. եղծումն. խանգարումն. լուծումն, իբր աւերումն, եւ հերքումն.

Եղծ զկանտուլեայ։ Եղծ զերակլեայ։ Եղծ զմեդեայ. (Պիտ.։)

adj.

ԵՂԾ. ա. ԵՂԾ ԶԵՂԾ. Անշուք. անկազմ. անկերպարան, ապախտ. կեղծ, պաճուճեալ. վատթար. աւրած, շինծու.

Արդ այսոքիւք որպէս առասպելաւ այժմիկ ասացեալքս են եղծք, սակայն արիագոյնք (այսինքն լաւք). (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Աստուած զեղծ ծնունդ վասն սուրբ ծնողացն ոչ ընդունի. (Ոսկիփոր.։)

Մինչդեռ ամենայն ինչ եղծ զեղծ էր. (Ոսկ. ՟բ. տիմ. ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազգակեղծ

Ամենաստեղծ, ի

Ամենաստեղծիչ, ծչի

Ամենաստեղծող

Անդրիաստեղծ

Անեղծ, ից

Անեղծական

Անեղծանելի

Անեղծութիւն, ութեան

Անկեղծ, ից

Անկեղծական

Անկեղծաւոր

Անկեղծիկ

Անկեղծութիւն, ութեան

Անստեղծ, ից

Անստեղծական

Անտխեղծ

Աշխարհաստեղծ, ից

Առաջնաստեղծ

Առեղծանելի

Voir tout