adj.

ruinous, corruptive, destructive, noxious.

adj.

Որ ինչ եղծումն գործէ. վնասակար. աւերիչ. խանգարիչ. ապականիչ.

Ընդ ազգի ազգի եղծագործն ապականութեամբ արկին զանձինս. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Զեղծագործ ապականութիւնն քակէ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 19։)

Եղծագործ սովորութեանց. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղծագործիմ, ծեցայ

Եղծագործութիւն, ութեան

Զեղծագործ

Ստեղծագործ, ի

Ստեղծագործական

Ստեղծագործեմ, եցի

Ստեղծագործութիւն, ութեան

Voir tout