adj.

corruptible;
fragile;
that may be effaced.

adj.

Եղծանելի. եղծանուտ. ապականացու. անցաւոր. մահկանացու.

Առ մարդ ոք եղծական։ Առ գիրն եղծական, եւ առ հոգին մնացական. (Նար. ՟Ծ՟Ա. եւ Նար. մծբ.։)

Թէ զանեղծականսն խնդրիցեմք, եղծականքս յորդառատ գայցեն մեզ. (Ոսկ. եփես.։)

Մահու վայր՝ ի քեզ ինքեան ի բնութեանդ բունեալ, ի ձեռն երծական կերակրոյդ ընդ քեզ սնեալ. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անեղծական

Անկեղծական

Անստեղծական

Բանաստեղծական

Ստեղծական

Ստեղծականութիւն, ութեան

Voir tout