va.

cf. Եղծանեմ.

ԵՂԾԵՄ ԵՂԾՆՈՒՄ. cf. եղծանեմ.

Մտաբերէ եղծել զքարոզութիւնն։ Քակել կործանել եղծել. (Ոսկ. գաղ.։)

Զհակառակ յարուցեալսն ի վերայ լերինն սիոնի եղծնուլ. (Լծ. կոչ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բանաստեղծեմ, եցի

Զեղծեմ, եցի

Կեղծեմ, եցի

Նորաստեղծեմ, եցի

Փոխաստեղծեմ

Voir tout