vn.

to implore, to beseech, to conjure.

չ.

ἑντυγχάνω (յորմէ ἑντευξόμενος ). postulo, adiens precor Իղձ եւ աղերս առաջի արկանել.

Աղերս վասն մեղաց արկանել, ընդ յանցանացն եղձանալ, ի հաշտութիւն ածել զտէրն. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես եղձանամ
դու եղձանաս
նա եղձանայ
մեք եղձանամք
դուք եղձանայք
նոքա եղձանան
Imparfait
ես եղձանայի
դու եղձանայիր
նա եղձանայր
մեք եղձանայաք
դուք եղձանայիք
նոքա եղձանային
Aoriste
ես եղձացայ
դու եղձացար
նա եղձացաւ
մեք եղձացաք
դուք եղձացայք
նոքա եղձացան
Subjonctif
Présent
ես եղձանայցեմ
դու եղձանայցես
նա եղձանայցէ
մեք եղձանայցեմք
դուք եղձանայցէք
նոքա եղձանայցեն
Aoriste
ես եղձացայց
դու եղձասցիս
նա եղձասցի
մեք եղձասցուք
դուք եղձասջիք
նոքա եղձասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ եղձանար
դուք մի՛ եղձանայք
Impératif
դու եղձացի՛ր
դուք եղձացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու եղձասջի՛ր
դուք եղձասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դեղձանամազ

Voir tout