vn.

to subsist;
to exist.

չ.

ὐφίστημι, ὐφίσταμαι substo, subsisto իրօք կալ՝ իբր յինքեան կայացեալ. գտանիլ արդեամբք եւ հաստատութեամբ. զետեղիլ. բաղկանալ.

Ենթակայացաւ, եթէ միայն ի սոսկ մտածութեան կայ. (Պորփ.։)

Են ոմանք անուանեալ, եւ ո՛չ ենթակացեալք, որպէս արալեզն եւ եղջերուաքաղն ... եւ դարձեալ են ոմանք, որ ենթակացեալք են, եւ անուանեալք. որպէս մարդ, եւ արհեստ. (Սահմ. ՟Ե։)

Զօրանայր շնորհօքն աստուծոյ, որ ենթակայացեալ էր յեօթնագիսեան հեր գլխոյ նորա. (Եղիշ. դտ.։)

Յորում եւ ենթակայացեալ են ոչ միայն քառիցն արհեստք, այլ բոլոր էակացն խոկմունք. (Մագ. ՟Ի՟Ե։)

Յերեւելեաց եւ յաներեւութից ենթակացեալ է աշխարհ ... Աշխարհի ենթակացելոյ. (Մաքս. եկեղ.։)

Կամ որպէս Ենթակայ լինել, ներքոյ անկանիլ.

Գոյացութիւնն ենթակայանայ պատահմանց. (Անյաղթ պորփ.։)

Զառաջին դասն ընկալեալ տեսականին, որոյ ենթակայանայ բոլոր մարդկային հոգիք. (Մագ. ՟Ծ՟Բ։)

Հոգին քրիստոսի ենթակայացաւ ցաւոց, տրամութեան, եւ զայրացման. (Մխ. ապար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ենթակայանամ
դու ենթակայանաս
նա ենթակայանայ
մեք ենթակայանամք
դուք ենթակայանայք
նոքա ենթակայանան
Imparfait
ես ենթակայանայի
դու ենթակայանայիր
նա ենթակայանայր
մեք ենթակայանայաք
դուք ենթակայանայիք
նոքա ենթակայանային
Aoriste
ես ենթակայացայ
դու ենթակայացար
նա ենթակայացաւ
մեք ենթակայացաք
դուք ենթակայացայք
նոքա ենթակայացան
Subjonctif
Présent
ես ենթակայանայցեմ
դու ենթակայանայցես
նա ենթակայանայցէ
մեք ենթակայանայցեմք
դուք ենթակայանայցէք
նոքա ենթակայանայցեն
Aoriste
ես ենթակայացայց
դու ենթակայասցիս
նա ենթակայասցի
մեք ենթակայասցուք
դուք ենթակայասջիք
նոքա ենթակայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ենթակայանար
դուք մի՛ ենթակայանայք
Impératif
դու ենթակայացի՛ր
դուք ենթակայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ենթակայասջի՛ր
դուք ենթակայասջի՛ք