va.

to cause to subsist or exist.

ն.

Ենթակայ կացուցանել. ներքոյ արկանել. եւ Ինչ մի ձեւացուցանել.

Զոր յոքնաբան նիւթ ի վար առեալ ենթակայացուցանէր. (Մագ. ՟Խ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ենթակայացուցանեմ
դու ենթակայացուցանես
նա ենթակայացուցանէ
մեք ենթակայացուցանեմք
դուք ենթակայացուցանէք
նոքա ենթակայացուցանեն
Imparfait
ես ենթակայացուցանեի
դու ենթակայացուցանեիր
նա ենթակայացուցանէր
մեք ենթակայացուցանեաք
դուք ենթակայացուցանեիք
նոքա ենթակայացուցանեին
Aoriste
ես ենթակայացուցի
դու ենթակայացուցեր
նա ենթակայացոյց
մեք ենթակայացուցաք
դուք ենթակայացուցէք
նոքա ենթակայացուցին
Subjonctif
Présent
ես ենթակայացուցանիցեմ
դու ենթակայացուցանիցես
նա ենթակայացուցանիցէ
մեք ենթակայացուցանիցեմք
դուք ենթակայացուցանիցէք
նոքա ենթակայացուցանիցեն
Aoriste
ես ենթակայացուցից
դու ենթակայացուսցես
նա ենթակայացուսցէ
մեք ենթակայացուսցուք
դուք ենթակայացուսցջիք
նոքա ենթակայացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ենթակայացուցաներ
դուք մի՛ ենթակայացուցանէք
Impératif
դու ենթակայացո՛
դուք ենթակայացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ենթակայացուցանիջիր
դուք ենթակայացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ենթակայացուսջի՛ր
դուք ենթակայացուսջի՛ք