s.

Նոյն ընդ Եպերանք, որպէս արմատ նորին. (լծ. ընդ այպն. թ. այըպ)

Փառքն եւ պատիւ որդւոյ թագաւորին ո՛չ աւ ո՛չ եպեր ինչ ընկալցի. (Աթ. հց.։)

Այս եպեր առ վարդապետսն է. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անեպեր

Եպերանք, անաց

Եպերելի, լեաց

Եպերեմ, եցի

Եպերիչ

Եպերումն, ման

Voir tout