s.

cf. Եպերանք.

cf. Եպերանք. իբր Եպերելն, եւ իլն.

Զի ո՛չ այն ձեզ յեպերումն ինչ կամ յանարգանս լինելոց է. (Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եպերումն եպերմունք
accusatif եպերումն եպերմունս
génitif եպերման եպերմանց
locatif եպերման եպերմունս
datif եպերման եպերմանց
ablatif եպերմանէ եպերմանց
instrumental եպերմամբ եպերմամբք