s.

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՆՈՑ որ եւ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՐԱՆ. Հայրապետանոց. Պատրիարգարան. Կաթողիկոսարան.

Մտանէին յեպիսկոպոսանոցն։ Բազմեալք էին ի ներքս եպիսկոպոսանոցին. (Բուզ. ՟Գ. 19։)

Եկեալ ի նախնական հասանէին եպիսկոպոսանոց. (Կաղանկտ.։)

Տայր հրաման շինել եպիսկոպոսանոց. (Ուռհ.։)