s.

archbishopric.

s.

Արքեպիսկոպոսութիւն. կաթողիկոսութիւն.

Եկաց յեպոսկոպոսապետութիւն հայոց ասպուրակէս։ Տալ փոխանակ նորա յաթոռ եպիսկոպոսապետութեանն զսուրմաակն. (Խոր. ՟Գ. 41. եւ 64։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եպիսկոպոսապետութիւն եպիսկոպոսապետութիւնք
accusatif եպիսկոպոսապետութիւն եպիսկոպոսապետութիւնս
génitif եպիսկոպոսապետութեան եպիսկոպոսապետութեանց
locatif եպիսկոպոսապետութեան եպիսկոպոսապետութիւնս
datif եպիսկոպոսապետութեան եպիսկոպոսապետութեանց
ablatif եպիսկոպոսապետութենէ եպիսկոպոսապետութեանց
instrumental եպիսկոպոսապետութեամբ եպիսկոպոսապետութեամբք