s.

bishop's see, bishop's palace.

cf. Եպիսկոպոսանոց.

Ուխտ եպիսկոպասարանին։ Բիւզանդիոն, որ յառաջն եպիսկոպոսարան էր, եղեւ պատրիարգարան (որպէս աթոռ). (Ճ. ՟Ա.։ Հ=Յ. յունիս. ՟Դ.։)

Զեպիսկոպոսարանն ո՛ւմ կամի շնորհիցէ. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եպիսկոպոսարան եպիսկոպոսարանք
accusatif եպիսկոպոսարան եպիսկոպոսարանս
génitif եպիսկոպոսարանի եպիսկոպոսարանաց
locatif եպիսկոպոսարանի եպիսկոպոսարանս
datif եպիսկոպոսարանի եպիսկոպոսարանաց
ablatif եպիսկոպոսարանէ եպիսկոպոսարանաց
instrumental եպիսկոպոսարանաւ եպիսկոպոսարանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արքեպիսկոպոսարան, աց

Voir tout