s.

episcopate, dignity of bishop, bishopric.

s.

ἑπισκοπή epsicopatus Իշխանութիւն եպիսկոպոսի. այցելութիւն. դիտողութիւն. վերադիտողութիւն.

Եպիսկոպոսութեան ցանկայ. (՟Ա. Տիմ. ՟Գ. 1։)

Որ յաստիճան եպիսկոպոսութեանն լինէին արժանի կալոյ. (Ագաթ.։)

Իբր Կաթողիկոսութիւն.

Յետ լնլոյ հնգետասան ամաց եպիսկոպոսութեան մեծին վրթանայ։ Կացուցանել յեպիսկոպոսութիւն փոխանակ յուսկան. (Խոր. ՟Գ. 11. 16։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եպիսկոպոսութիւն եպիսկոպոսութիւնք
accusatif եպիսկոպոսութիւն եպիսկոպոսութիւնս
génitif եպիսկոպոսութեան եպիսկոպոսութեանց
locatif եպիսկոպոսութեան եպիսկոպոսութիւնս
datif եպիսկոպոսութեան եպիսկոպոսութեանց
ablatif եպիսկոպոսութենէ եպիսկոպոսութեանց
instrumental եպիսկոպոսութեամբ եպիսկոպոսութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արքեպիսկոպոսութիւն, ութեան

Քորեպիսկոպոսութիւն, ութեան

Voir tout