cf. ԵՐՐԵԱԿ. ա.գ. τριάς trinus, ternarius

Երկակն եւ եռակ աճեցեալ զ ըստ միոյն անմարմնութիւնն. (Փիլ. այլաբ.։)

Քննութիւնս ինն առաքել ի դելփիա, բաժանել յիւրաքանչիւր եռակէ զմին. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)

Յարաբարդեալ ի վերայ եռակին. (Մագ. ՟Հ՟Զ։)

Եռակ հաւատոց (որ յերրորդութիւնն) հետեւմամբ. (Սիսիան.։)

Երկուց եռից ըստ եռակին։ Գր. (տղ. յերուսաղէմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անձեռակերտ

Բեւեռակապ

Դեռակայ

Դեռակիթ

Դեռակիրթ

Եռականգուն

Եռակերպ

Եռակըմպանոց

Եռակի

Եռակողմեան

Եռակողմն

Զուգահեռական

Զուգահեռականութիւն, ութեան

Հեռակայ

Հեռակայութիւն, ութեան

Հեռակէտ, կետի

Ձեռակալ

Ձեռական

Ձեռակապ, աց, ով

Ձեռակերտ, աց

Voir tout