s.

Երրեակն գոլ. երրորդական թիւ. երրորդութիւն.

Նոյն ինքն եռականութիւն եզականութեամբ երկրպագեալ, եւ միականութիւն երրորդութեամբ բարեպատշեալ ի բոլոր եղականաց. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եռականութիւն եռականութիւնք
accusatif եռականութիւն եռականութիւնս
génitif եռականութեան եռականութեանց
locatif եռականութեան եռականութիւնս
datif եռականութեան եռականութեանց
ablatif եռականութենէ եռականութեանց
instrumental եռականութեամբ եռականութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զուգահեռականութիւն, ութեան

Voir tout