cf. Երրորդութիւն.

Ընդ գերաբունն լուսոյ անեղի եռանձնութեամբ զուգեալ. (Շ. հրեշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եռանձնութիւն եռանձնութիւնք
accusatif եռանձնութիւն եռանձնութիւնս
génitif եռանձնութեան եռանձնութեանց
locatif եռանձնութեան եռանձնութիւնս
datif եռանձնութեան եռանձնութեանց
ablatif եռանձնութենէ եռանձնութեանց
instrumental եռանձնութեամբ եռանձնութեամբք