s.

ebullition, hubbling;
three;

adj.

boiling;
third.

adj.

Իբրեւ արմատ ձայնիցս Երեք, եւ Երրորդ, նոյն է ընդ նոսա.

Եռն՝ երիս ասի, որ է ըստ թուական արհեստից կատարեալ թիւ. (Շ. բարձր.։)

Յեռումն աւուր յառնելով՝ ինքն զինքն յարուցանէր. (Նանայ.։)

s.

Իբրեւ արմատ Եռալոյ՝ է Եռացումն, եռանդն.

Եռ քաղցուոյ։ Յորժամ ի յեռէ դադարէ. (Վստկ.։)

Աւետարանիչն յովհաննէս յեռս ձիթոյն եդաւ ... Եդ յեռս ձիթոյն. (Մարթին.։) Իսկ յասելն.

Միշտ յեռ գոլով՝ ծասքէ ատամունքն մանրելով լկերակուրն. (Ճ. Թ.) իմա՛, կամ ունելով զմարմանջ լնտերաց, եւ կամ յեռեալ գոլով շարից ատամանց։

ԵՌ. Եռացեալ. ջեռեալ.

Ե՛ռ ջուր ... Ի յեռ ջուրն մխեա՛. (Վստկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ականայեռ

Այլայլասեռ

Այլասեռ, ի, ից

Այլասեռութիւն, ութեան

Անընթեռնլի

Անձեռագործ

Անձեռակերտ

Անձեռն

Անձեռնարկելի

Անձեռնընդել

Անձեռնկալ

Անձեռնհաս

Անձեռոց, աց

Անձեռոցիկ

Անմեռ

Անմեռուկ

Առատաձեռն

Առատաձեռնեմ, եցի

Առատաձեռնութիւն, ութեան

Առձեռն

Voir tout