s.

vein;
string, filament, fibre;
metallic vein;
slender thread;
pulse;
պնգել զ—ս, զննել զթնդիւնս —ի, to feel the pulse of;
զարկ, թնդիւն —ի, beating, throbbing;
— առնուլ, հատանել, to breathe a vein, to bleed, to let blood;

fig.

զննել զ—, to sound.

s.

φλέψ vena ἅρθρον artus (իբր Առուակ). Խողովակ շրջանի արեան. եւս եւ Նեարդ. յօդ, եւ որ ինչ նման է նոցին. տամար.

Պայթեցին երակք սրտի իմոյ. (Յոբ. ՟Ժ՟Է. 11։)

Երակք եւ շնչափողք։ Երակն արիւն առաւել ունի քան զշունչ։ (Բժիշկք) հպին ձեռօք, եւ զերակսն պնդեն, ստոյգ նկատեն. (Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ.։)

Բժիշկն՝ որ երակօքն իմանայ զցաւս. (Յճխ. ՟Ե։)

Ի բարիոք երակէն նորա բարւոք որդին եղեւ։ Ի միջի երակք եւ խողովակք արեան, եւ է մարմին եւ ի վերոյ քան զերակս արեանն, եւ ի ներքոյ քան զերակսն. (Եզնիկ.։)

Դեղ արբուցանել, կամ երակ հատանել. (Հց. աթ. կիւրղ.։)

Երակ առնուլ, ըզունկ կտրել. (Ոսկիփոր.։)

Լուծան երակք ըռնկացն, եւ հոսէր արիւնն անդադար. (Հ=Յ. յուլ. ՟Ի՟Թ.։)

Որպէս է ի մարմինս մերում երակք տեսողականք. (Նիւս. բն. (իբր նեարդք կամ ջիլք)։)

Նմանութեամբ.

Ցամաքեցուսցէ զերակս նորա, եւ աւերեսցէ զաղբիւրս նորա. (Ովս. ՟Ժ՟Գ. 15։)

Գետ՝ որ բազումս եւ մեծամեծս ոռոգանի երակս. զի նոքա յառնելով առաքեսցեն յայլ ընդունիչ երակս. (Փիլ. լին. ՟Ա. 12։)

Ծովն ընդունի զուխսն, եւ առաքէ վերստին ընդ երակս երկրի. (Լմբ. ժղ.։)

Որպէս ի տեղի ոսկեհան ... եւ ո՛չ զսուղ ինչ կոշտ՝ որ յերակին, ներեսցէ ոք ի տեղւոջն թողուլ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 35։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախերակ

Աղբերակն, ական, կունք, կանք, անց

Աներեւոպթերակ

Անընկերական

Անընկերականութիւն, ութեան

Անծերական

Անկերակուր

Անկերակրութիւն, ութեան

Անվաւերական

Անվերակացու

Առընթերակայ, ի, ից

Առընթերակացութիւն, ութեան

Աւերակ, աց

Գերակայ, ից

Գերակայիմ, եցայ

Գերակայութիւն, ութեան

Գերակատար

Գիշերական

Գիշերակերպ

Դռներակ

Voir tout