s.

dryness, aridity.

cf. Երաշտ.

Վասն երաշտութեան անձրեւի։ Յամէ երաշտութեան մի՛ երկիցէ. (Երեմ. ՟Ժ՟Դ. 1։ ՟Ժ՟Է. 8։)

Իբրեւ զեղէգն լի երաշտութեամբ. (Նաւում. ՟Ա. 10։)

Յերաշտութենէ խոնաւ երկիր չորանայ.

Ածէ յերաշտութեան անձրեւ. (Լաստ. ՟Ի՟Բ։)

Եւ եւս՝ Պասքութիւն. պապակումն. տոչորումն ի ծարաւոյ.

Փոքր ի շատէ զերաշտութիւն կոկորդացն զովացուցանել. (Եղիշ. դտ.։)

Եթէ ոք պասքեալ իցէ, եկեսցէ առ աղբիւրս այս. քանզի զերաշտութիւն լուծանէ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 45։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երաշտութիւն երաշտութիւնք
accusatif երաշտութիւն երաշտութիւնս
génitif երաշտութեան երաշտութեանց
locatif երաշտութեան երաշտութիւնս
datif երաշտութեան երաշտութեանց
ablatif երաշտութենէ երաշտութեանց
instrumental երաշտութեամբ երաշտութեամբք