s.

ԵՐԵԹ կամ ԵՐԷԹ. (լծ. թ. եըրթըգ ). Պատառուած. յորմէ կազմի ԵՐԵԹՆ ԱՌԵԱԼ, եւ ԵՐԵԹՌԵԱԼ. իբր Երիթացեալ, հալեալ մաշեալ. նիհար.

Վարդ ի շրթանցս հոսէր. այժմ հոտեալ, ծրորեալ, ապականեալ, եւ երէթն առեալ՝ նմանիմ անբան կենդանեաց. (Կեչառ. աղեքս.։)

Զքրիստոս ի դրունս տեսեալ բրդգզեալ եւ երեթռեալ՝ անտես առնեմք. (Ի գիրս խոսր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գերեթափ

Քերեթին

Voir tout