cf. երախայութիւն.

Այս յերեխայութեանն կարգի (նախ քան զմկրտելն). (Յհ. իմ. ատ.։)

Յերեխայութեանն կին արարեալ օրինօք. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երեխայութիւն երեխայութիւնք
accusatif երեխայութիւն երեխայութիւնս
génitif երեխայութեան երեխայութեանց
locatif երեխայութեան երեխայութիւնս
datif երեխայութեան երեխայութեանց
ablatif երեխայութենէ երեխայութեանց
instrumental երեխայութեամբ երեխայութեամբք