s.

eve, even, evening, afternoon;
the evening star;
west;
ընդ —ս, առ —ս, about or towards evening, at the close of day;
յ—ս կոյս, towards evening;
to the west;
զօրն ց—, from morning till night;
դարձաւ օրն յերեկս, the daylight fades, the day wanes, the day is going down;
որպէս or իբրեւ յ—ն եւ յեռանդն, as heretofore;
ընդ —ս է, it grows late;
cf. Երէկ.

s.

ԵՐԵԿ որ եւ ԵՐԵԱԿ. այսինքն Երեկոյ. ἐσπέρα vespera, hora vespertina իրիկուն .... Իբրեւ անուն. գ.

Ե՞րբ իցէ տիւ ... ե՞րբ իցէ երեկ. (Յոբ. ՟Է. 4։)

Մինչ ցերեկս աւուրն երրորդի։ Մինչեւ ընդ երեկս. (՟Ա. Թագ. ՟Ի. 5։ ՟Բ. Թագ. ՟Ա. 12։)

Ահա դարձաւ օրս յերեկս. (Դատ. ՟Ժ՟Դ. 9։)

Ընդէ՞ր կայք աստ զօրս ցերեկ դատարկ». այսինքն մինչեւ ցերեկոյ. յն. զօրս ողջոյն. (Մտթ. ՟Ի. 6։)

Միջասահմանաւ գիշերոյ եւ տուընջեան. քանզի երեկ զմիջին անջրպետն հասեալ ընկալաւ. (Փիլ. լին.։)

Զլոյս մաքրեցեր, եւ մթացուցեր զերեկ. (Պիսիդ.։)

Զերեկս մերձեալ. (Ժմ.։)

Յերեկս աւարտման աւուր այսմ յաւիտենի. (Նար. խչ.։)

Յընդ երեկս աւուրն ուրբաթու. (Յհ. իմ. ատ.։)

adv.

Իբրեւ մ. τὸ ἐσπέρας, πρὸς ἐσπέραν, δειλινόν, ὁψία, ὁψέ vespere եւ այլն. իրիկուան դէմ.

Այգուն եւ երեկն անխափան առնել աղօթս. (Ճ. ՟Բ.։)

Առ երեկս բաշխեսցէ կերակուրս։ Զենցես զզատիկն առ երեկս. (Ծն. ՟Խ՟Թ. 27։ Օրին. ՟Ժ՟Զ. 6։)

Զենցեն ընդ երեկս։ Ել իսահակ զբօսանել ի դաշտին ընդ երեկս. (Ել. ՟Ժ՟Բ. 6։ Ծն. ՟Ի՟Ը. 63։)

ԵՐԵԿ. իբր Արեւմուտք, որով կամ ուր լինի երեկոյ.

Զի թէ յաջ կողմն գնասցեն, ի տիւ եւ յարեգակնդ. իսկ եթէ յահեակ, յերեկս կոյս ի խրթնին. (Փիլ. լին. ՟Ա. 7։)

ԵՐԵԿ ἔσπερος vesper Գիշերավար աստղ ընդ երեկս երեւեալ.

Ոմն գեղեցկատեսիլ աստղ լուսաբեր ծանուցեալ, եւ մթացուցեալ երեկ, քարոզ գոլով գիշերի, եւ մարգարէ տուընջեան. (Պիսիդ.։)

ԵՐԵԿ, փոխանակ գրելոյ երէկ. զոր տեսցես։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աներեկ

Աներեկոյ, ի

Առ երեկս

Գերեկից

Երեկանամ, ացի

Երեկեմ, եցի

Երեկոյ, ի

Երեկոյանայ, կոյացաւ

Երեկոյի

Երեկոյին

Երեկորեայ, եայք, եայց

Երեկորեան

Երեկորի, որւոյ, որեաց

Երեկորին

Երեկորնական

Երեկորնեայ

Երեկութիւն, ութեան

Երեկուն

Երեկօթք, ից, թիւք

Երեկօրի

Voir tout