s.

division into two parts;
— լուսնոյ, dichotomy.

s.

Բաժանումն՝ մտօք կամ իրօք.

Բաժանումն՝ լսի երկատութիւն, այսինքն յերկուս որոշել. (Սահմ. ՟Ժ՟Ե. եւ ՟Ժ՟Է։)

Միակն ոչ զերկատութիւն յինքեան ըստանձնեալ բերէ. (Մագ. ՟Խ՟Դ։)

Ո՞ւր ունիցի տեղի երկատութեանն բան. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երկատութիւն երկատութիւնք
accusatif երկատութիւն երկատութիւնս
génitif երկատութեան երկատութեանց
locatif երկատութեան երկատութիւնս
datif երկատութեան երկատութեանց
ablatif երկատութենէ երկատութեանց
instrumental երկատութեամբ երկատութեամբք