adj.

Որոյ են իբր երկու թերթք.

Գետն բերանաբացեալ դարաւանդօք ափանց զերկթերթիսն նշանակէ շրթունս. (Խոր. ՟Բ. 39։)

Բերան իմ եւ լեզու եւս երկթերթի. (Կեչառ. աղեքս.։)