adj.

Յերկրէ կամ ի հողոյ բուսեալ.

Երկրաբոյս եղեգամբ ... գրիք եւ արձակիք յերկնաւոր ազատութիւնն. (Եղիշ. ի չարչարանս.։)

Զերկրաբոյս հացս աստուած առանց աղաչելոյ՝ ամենեցունցն շնորհէ. (Եղիշ. հայր մեր.։)

Ուստի ոսկին եւ արծաթն հատանի երկրաբոյս իբրեւ զծնէբեկ. (Խոր. աշխարհ. (տպ. երկրաբուսակ)։)

Երկրաբոյսք լինին ամենայն մարմինք մարդկան. (Մաշտ. ջահկ.։)