s.

Հրաժեշտ կամ ձանձրոյթ յերկրէ. (կամ երկաժեշտ, ձանձրոյթ յերկոց. )

Զի՞նչ է տիւ. հանդէս՝ որ լի է աշխատութեամբ ... յորդորումն աշխարհի, երկրաժեշտ ի գործոյ, հոգք ծփալիցք. (Պիտառ.։)