adj.

very happy, blessed, full of felicity.

adj.

Երանելի եւ բարեբախտ յայժ.

Քառակերպեան կենդանիքն երջանկաւէտքն են. (Զքր. կթ.։)

Աւա՛ղ անցելոյ երջանկաւէտ բառացութեանն. (Պիտ.։)