cf. Երրորդութիւն. τριάς

Միականութիւն՝ եւ երրորդականութիւն (աստուծոյ). (Մաքս. եկեղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երրորդականութիւն երրորդականութիւնք
accusatif երրորդականութիւն երրորդականութիւնս
génitif երրորդականութեան երրորդականութեանց
locatif երրորդականութեան երրորդականութիւնս
datif երրորդականութեան երրորդականութեանց
ablatif երրորդականութենէ երրորդականութեանց
instrumental երրորդականութեամբ երրորդականութեամբք