adj.

ԵՕԹՆԴԱՐԵԱՆ որ եւ ԵՕԹՆԱՇՐՋԱՆ. Ունօղ զեօթն դարս, կամ զեօթն հազար ամս. կենցաղական. զի զհանդերձեալն ութերորդ դար կոչեն նախնիք.

Ի կատարումն եօթնդարեան ժամանակին ի վերջին օր։ Եօթնդարեան կենցաղոյս։ Զեօթնդարեան վիշտսն. (Վրդն. ել. եւ աւետար։ Վանակ. յոբ.։)