իբրեւ պարզ. cf. Եօթներեակ։

Իբրեւ բարդ, Եօթնիցս երրեակ. որ է ՟իա. կամ եօթն եւ երեք, այսինքն տասն. եւ ըստ վերջնոյս ասի,

Մովսէս մաքրի յութ հնգեակս (քառասնօրեայ) պահոցն՝ յեօթներրեակ օրէնսն (տասնաբանեան պատգամաց). (Արշ.։)