adj.

splendid, magnificent, rich.

adj. adv.

Զարդուք փայլեալ. կամ Փայլմամբ զարդուց.

Զանջատեալն ի փառաց զարդափայլ պճնեսցէ գերահրաշ պատմուճանաւն. (Զքր. կթ. (ա՛յլ ձ. զարդափայլեսցէ)։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զարդափայլեմ, եցի

Զարդափայլիմ

Voir tout