s.

the awaking.

s.

Զարթուցանելն, եւ իլն.

Եւ ապա զարթուցումնն՝ որ ի ներքոյ նորա, իմանալ. (Նար. երգ. ՟Ը. 5։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զարթուցումն զարթուցմունք
accusatif զարթուցումն զարթուցմունս
génitif զարթուցման զարթուցմանց
locatif զարթուցման զարթուցմունս
datif զարթուցման զարթուցմանց
ablatif զարթուցմանէ զարթուցմանց
instrumental զարթուցմամբ զարթուցմամբք