vn.

cf. Զեղխիմ.

cf. ԶԵՂԽԻՄ.

Մանաւանդ գինւով, որով բազումքն իսկ զեղխանան. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զեղխանամ
դու զեղխանաս
նա զեղխանայ
մեք զեղխանամք
դուք զեղխանայք
նոքա զեղխանան
Imparfait
ես զեղխանայի
դու զեղխանայիր
նա զեղխանայր
մեք զեղխանայաք
դուք զեղխանայիք
նոքա զեղխանային
Aoriste
ես զեղխացայ
դու զեղխացար
նա զեղխացաւ
մեք զեղխացաք
դուք զեղխացայք
նոքա զեղխացան
Subjonctif
Présent
ես զեղխանայցեմ
դու զեղխանայցես
նա զեղխանայցէ
մեք զեղխանայցեմք
դուք զեղխանայցէք
նոքա զեղխանայցեն
Aoriste
ես զեղխացայց
դու զեղխասցիս
նա զեղխասցի
մեք զեղխասցուք
դուք զեղխասջիք
նոքա զեղխասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զեղխանար
դուք մի՛ զեղխանայք
Impératif
դու զեղխացի՛ր
դուք զեղխացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զեղխասջի՛ր
դուք զեղխասջի՛ք