adj.

exempt, frauk, free;
safe, sure;

s.

deliverance, safety;
— առնել, cf. Զերծանեմ;
— կալ, լինել;
to be secure from, sheltered from, exempt from;
— կացուցանել, to shelter, to secure, to screen;
to exempt, to free, to dispense from.

adj.

Ազատ. արձակ. անարգել. ապահով. անքոյթ. անվտանգ. խէլաս, ազատ

Շինել աղքատանոցս ի խորշս, եւ ի զերծ տեղիս։ Ի զերծ տեղի մատուցեալ. (Խոր. ՟Գ. 20. 67։)

Ի զերծ տեղիս, եւ յանցս ճանապարհաց, եւ ի գլուխս լերանց. (Մեսր. երէց.։)

s.

ԶԵՐԾ. գ. Ազատութիւն. արձակումն.

Եւ այսպէս եղեւ արգել հաւատացելոցն հալածանաց, եւ զերծ ի բանդից եւ ի պէսպէս տանջանաց. (ՃՃ.։)

Զերծ յայլոց ձեռաց լինիցի դոցա. (Յհ. կթ.։)

Իսկ (Նար. ՟Լ՟Ա.)

Վասն ոմանց՝ մնալ ի նոսին, եւ յաղագս ոմանց՝ զի զերծ արասցես սքանչելապէս. իմա՛ կա՛մ ազատս արասցես, կամ ազատութիւն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անզերծ

Դիազերծ առնեմ

Դիւրազերծ

Զերծանեմ, ծի

Զերծանիմ, ծայ

Զերծիմ, եցայ, ծայ

Զերծնում

Զերծում, ծի

Զերծումն, ման

Զերծուցանեմ, ուցի

Զերծուցիչ

Ծաղկազերծ

Մազապուրծ զերծանիլ

Մեհենազերծ

Մեհենազերծութիւն, ութեան

Մորթազերծ

Շղթայազերծ

Սեղանազերծ

Տեղազերծ

Տեռազերծ, աց

Voir tout