adj.

Առաւել ռմկ. իբր Զղջասիրտ։ (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զղջաւոր զղջաւորք
accusatif զղջաւոր զղջաւորս
génitif զղջաւորի զղջաւորաց
locatif զղջաւորի զղջաւորս
datif զղջաւորի զղջաւորաց
ablatif զղջաւորէ զղջաւորաց
instrumental զղջաւորաւ զղջաւորաւք