adv.

together, conjointly;
— նստել, to sit beside, contiguous;
— —, by two and two, in pairs.

adv.

Զո՛յգ. ի միասին. միատեղ, ջո՛ւխտ.

Թերեւս երեքեան (խաչքն) զուգաց կալ (թաղեալ ի Գողգոթա)։ Ո՛չ զուգաց նստէին (հրեշտակք առ գերեզմանին). այլ զատ ի միմեանց. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 38. 39։)

ԶՈՒԳԱՑ ԶՈՒԳԱՑ. Զո՛յգ զո՛յգ. ջո՛ւխտ ջո՛ւխտ.

Զուգաց զուգաց գային ի գերեզմանն. (Տօնակ.։)