s. chem.

seam, joint, suture;
cf. Յօդ;
cf. Յօդուած.

Փոխանակ գրելոյ զՅօդուած. (զորմէ տե՛ս ի տառն Յ) իբրու նովին նշանակութեամբ՝ Յօդ. զօդ. կապակցութիւն.

Ո՛չ ... զօդուած ծնոտիցն բաժանեցեր՝ քակտեալ ի միմեանց. (Նար. ՟Լ՟Զ։)

ԶՕԴՈՒԱԾ cf. ՅՕԴ, ՅՕԴՈՒԱԾ.

Հաստատեցան ջիլք եւ զօդուածք ոսկերացն. (Ոսկիփոր.։)