va.

to desire, to wish, to long for;
to guess, to divine;
ողջ լինել ձեզ —, I wish you health, I hope you will enjoy good health;
adieu! good bye!

չ. ն.

ԸՂՁԱՄ կամ ԸՂՁԱՆԱՄ. ἑπιθυμέω , εὕχομαι, φρονέω desidero, opto, sapio, voveo, oro, precor Իղձ ունել, իղձ լինել, ըղձիւ բերիլ. բաղձալ. ցանկալ. փափաքել. եւ Ըղձիւք՝ ուխտիւք խնդրել, աղերսել. մաղթել. աղօթել.

Ըղձանամք, զի եւ այլն։ Ըղձայ լինել եւ այլն։ Ըղձացարուք նմանել եւ այլն. (Եբր. ՟Զ. 11։ Փիլ.։)

Ըղձանային այգուն լինելոյ. (Գծ. ՟Ի՟Է. 29։)

Կայունութեան ըղձասցի եւ հաստատութեան. (Փիլ. իմաստն.։)

Այսպիսի դառն մեծութեան ըղձացաւ յաշակերտսն թշուառականն Յուդա. (Համամ առակ.։)

Ընդ հրեշտակս պարակցութեանն ըղձայ. (Լմբ. սղ.։)

Ըղձամ առ Աստուածն իմ. (Ճ. ՟Ա.։)

Հյց. խնդ.

Սկսաւ եւ այլ իմն պատիւ ըղձանալ։ ըղձանայր աւելի եւս պատիւ քան զոր ունէրն՝ առնուլ։ Զի՞նչ օգուտ իցէ քեզ ո՛վ մարդ՝ զայլս ի տանջանս ըղձանալ. (Ոսկ. ես.։)

Այլք ըղձային զպատառումն երկրի. (Եղիշ. ՟Գ.)

Ըղձանայ զանըղձանալիսն. (Փիլ. տեսական.։)

Ոչ կեանս միայն ըղձանայ որդւոյն, այլ եւ զառաջին՝ Աստուծոյ կեանս. (Փիլ. լին. ՟Գ. 57։)

Ոչ կամիս կորուստ, ոչ ըղձանաս մահ. (Նար. ՟Հ՟Զ։)

Եւ ապա արքային Սմպատայ զմահ անհնարին ըղձացեալ ոստիկանին ... մատնէր զնա անօրէն դահճաց. (Յհ. կթ.։)

Ըղձաց զթեւս աղաւնոյ։ Ըղձանայր զելս ի մարմնոյս։ Զսոյն եւ աշակերտացն ըղձանայ. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ստիպ.։)

ԸՂՁԱԼ կամ ԸՂՁԱՆԱԼ. μαντεύομαι vaticinor, divino, hariolor Ըղձութիւնս պատմել. հմայս հմայել. գուշակել.

Զսըտութիւնսն մի՛ եւս տեսանիցէք, եւ ըղձութիւնս այլ եւս ոչ ըղձանայցէք։ Մարգարէք նորա ըղձային (կամ ըղձանային) նոցա ստութիւն. (Եզեկ. ՟Ժ՟Գ. 23։ ՟Ի՟Բ. 28։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ըղձամ
դու ըղձաս
նա ըղձայ
մեք ըղձամք
դուք ըղձայք
նոքա ըղձան
Imparfait
ես ըղձայի
դու ըղձայիր
նա ըղձայր
մեք ըղձայաք
դուք ըղձայիք
նոքա ըղձային
Aoriste
ես ըղձացի
դու ըղձացեր
նա ըղձաց
մեք ըղձացաք
դուք ըղձացէք
նոքա ըղձացին
Subjonctif
Présent
ես ըղձայցեմ
դու ըղձայցես
նա ըղձայցէ
մեք ըղձայցեմք
դուք ըղձայցէք
նոքա ըղձայցեն
Aoriste
ես ըղձացից
դու ըղձասցես
նա ըղձասցէ
մեք ըղձասցուք
դուք ըղձասջիք
նոքա ըղձասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ըղձար
դուք մի՛ ըղձայք
Impératif
դու ըղձա՛
դուք ըղձացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու ըղձասջի՛ր
դուք ըղձասջի՛ք