cf. Ընդդիմակաց;
— ցաւք or —ք, adversity, calamity.

adj.

Որ ոք կամ որ ինչ ընդդէմ կայ. դէմ կեցօղ կամ կայնօղ կամ եղօղ.

Ստահակ ասին ընդդիմակայք ճշմարտութեան. (Շ. բարձր.։)

Արդ մինչ վանեաց զընդդիմակայն (զսատանայ), առ Յովհաննէս գայ Յորդանան. (Յս. որդի.։)

Հոգիք սրբոցն ընդդիմակայք այսպիսի ախտիս են. (Սարգ. ՟բ. պ. ՟Ա։)

Եթէ աղքատասցի եղբայրութիւնն յընդդիմակայ ցաւոց։ Պարտ է ի ձեռն աղօթից եւ խնդրուածոց վճարել (իլ) յընդդիմակայիցն (իրաց). (Բրս. հց.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անընդդիմակայ

Ընդդիմակայեմ, եցի

Ընդդիմակայութիւն, ութեան

Ընդդիմակայումն, ման

Voir tout