adv.

ԸՆԴԷ՞Ր. διὰ τί;, ἴνα τί; cur? quare? quid? ut quid? Է՞ր. վասն է՞ր. ո՞յր վասն. առ ի՞նչ. առ ի մէ՞. ինչո՞ւ.

Ընդէ՞ր տրտմեցար, կամ ընդէ՞ր խոնարհեցան անկան երեսք քո։ Ընդէ՞ր գործեցեր զայս։ Ընդէ՞ր վատասիրտք էք.եւ այլն։

Բնաւ եւ անուանի իսկ ի ձեզ ընդէ՞ր պոռնկութիւն. (՟Ա. Կոր. ՟Ե. 1։)

Այլեւ փրկէր իսկ ընդէ՞ր զայլոյ արարածս. (Եզնիկ.։)

Եւ այսոքիկ քաղցրասցին քեզ ընդէ՞ր տէր իմ, Մագ. (՟Ժ՟Բ։)

Երկիր ոչ պագանես, անարգես ընդէ՞ր զԱստուածսն մեր. (Ճ. ՟Ժ.։)

Եթէ նա գրգռեաց, իսկ է՞ր, ընդէ՞ր դատի. (Եփր. ել.։)

Քննելի՛ է, թէ ընդ է՞ր վասն՝ զինքն փեսայ անուանեաց. (Երզն. մտթ. ՟Թ. 15։)