vn.

to leap, to recoil, to start with fear;
to be aroused, frightened, dismayed;
to shy, to be testive;
to be disturbed, disconcerted;
to get angry.

չ.

ԸՆԴՈՍՏԻՄ ԸՆԴՈՍՏՆՈՒՄ ԸՆԴՈՍՏՉԻՄ. ἁναπηδάω resilio διανίστημι adsurgo in altum, salto Ի վեր ոստնուլ. ի վեր վազել, ցնցմամբ յոտս յառնել. յանկարծ զարթնուլ ի քնոյ. խրտչել. յահի լինել. ապշիլ, այլայլիլ. տեղէն վեր ցաթկել, տակն ու վրայ ըլլալ.

Զի մի՛ յանկարծակի ընդոստիցին՝ (կամ ընդոստիցեն) կա՛մ ճչելով կամ կոծելով. (Մամբր.։)

Ոչ արդեօք ընդոստիցէք ի գեղեցկութենէ մտացն (գրոյն). (Փիլ. լին.։)

Եթէ սակաւ մի թնդիւն, ընդ ոստիմ (կամ ընդոստնում). (Նար. ՟Ի՟Գ։)

Շրջի ընդոստի հոգիս։ Ո՞րպէս ընդոստնուն. (Մաշկ.։)

Ընդոստնոյր ի յահէ. (Վրդն. ծն.։)

Ընդոստչել զարթնուլ։ Զի՞ յապաղես եւ ոչ շարժիս եւ ընդոստչիս. (Փիլ.։)

Զի մի՛ ընդոստչիցին հրէայքն։ Բայց նոքա եւ ոչ ինչ այնու ընդոստեան, այլ տակաւին իբրեւ ընդ մարդոյ խօսէին. (Ոսկ. գղ. եւ Ոսկ. մտթ. ՟Բ. 24։)

Ի կռիւ ընդոստչել. (Պտմ. աղեքս.։)

Ոչ ընդոստեայ ի թմբրութեանց լքմանէ մտացս. (Նար. ՟Ե։)

Ընդոստեաւ մանուկն Յովհաննէս ընդ բանսն. (Իգն.։)

Ո՛չ ի կարծ ընդոստուցեալ, եւ ո՛չ ի լուր զարթուցեալ. (Եղիշ. ՟Բ։)

Ընդոստուցեալք իմն վասն մահուան սրբոցն. (Յհ. կթ.։)

ԸՆԴՈՍՏՉԻՄ ԸՆԴՈՍՏԻՄ ԸՆԴՈՍՏՆՈՒՄ.

Յերկիւղէ տերանց իբրեւ սուր խթանով հարեալ՝ ընդոստչի. ի վեր վազէ։ Ու՛ր ուրեմն ի խոր ընկղմութենէն ի վեր ընդոստիցէ. (Անյաղթ հց. իմ.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—նում, եայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ընդոստնում
դու ընդոստնուս
նա ընդոստնու
մեք ընդոստնումք
դուք ընդոստնուք
նոքա ընդոստնուն
Imparfait
ես ընդոստնուի
դու ընդոստնուիր
նա ընդոստնոյր
մեք ընդոստնուաք
դուք ընդոստնուիք
նոքա ընդոստնուին
Aoriste
ես ընդոստեայ
դու ընդոստեար
նա ընդոստեաւ
մեք ընդոստեաք
դուք ընդոստեայք
նոքա ընդոստեան
Subjonctif
Présent
ես ընդոստնուցում
դու ընդոստնուցուս
նա ընդոստնուցու
մեք ընդոստնուցումք
դուք ընդոստնուցուք
նոքա ընդոստնուցուն
Aoriste
ես ընդոստեայց
դու ընդոստիցես
նա ընդոստիցէ
մեք ընդոստիցուք
դուք ընդոստիջիք
նոքա ընդոստիցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընդոստնուր
դուք մի՛ ընդոստնուք
Impératif
դու ընդոստի՛ր
դուք ընդոստերո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընդոստիջի՛ր
դուք ընդոստիջի՛ք